Monday, January 24, 2022
nvm

nvm

Bᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ đᴏ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ xʏᴀɴᴜᴀ ʀᴏ̂̀ɪ đᴏ̂̉ xɪ ᴍᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴜ xᴀ́ᴄ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴄ xʏᴀɴᴜᴀ, Tᴏ̂́ɴɢ Tʜɪ̣ Tᴜ̀ɴɢ Lɪɴʜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̀...

Page 1 of 92 1 2 92