Monday, January 24, 2022

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴄ xʏᴀɴᴜᴀ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ, ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛́ᴘ xɪ ᴍᴀ̆ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴀ́ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ɴᴀ̀ᴏ?

Tʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Lɪɴʜ ʜᴏ̀ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴄ xʏᴀɴᴜᴀ ᴠᴀ̀ᴏ 3 ᴄʜᴀɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ đᴇ̂̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̉ ʟᴀ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ...

Page 2 of 191 1 2 3 191